آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه جیرفت

1388

سعید شفیعی

محبوبه امیرانی پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانجیرفت

  استان کرمان، شهرستان جیرفت، کیلومتر 8 بزرگ راه خلیج فارس، دانشگاه جیرفت

  43347061-41233000-034 43347065-034

  https://www.ujiroft.ac.ir/FA.aspx

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها