میکروسکوپ نوری

تاریخ بروز رسانی : 1401/10/10

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه جیرفت
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :43347061-41233000-034
عنوان دستگاه :Optical Microscope
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مشاهده و بزرگنمایی اجسام ریز ميكرون تا چند نانو یک میکرون

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
بزرگنمایی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
زهرا رنجبری نسب کارشناس ارشد 43347061-41233000-034