کروماتوگراف گازی

تاریخ بروز رسانی : 1401/11/24

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه جیرفت
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :43347061-41233000-034
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
زمان بازداری، سطح زیر پیک ppm -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی اجزاء سازنده نمونه و ارائه درصد هر جزء سازنده توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مرضیه سلاجقه کارشناس ارشد 43347061-41233000-034