آزمایشگاه سیستم های بینایی-حرکتی

دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم

1392

انجام ازمایشات رفتاری و فیزیولوژیکی در پریمات های آزمایشگاهی

علی اسداللهی

سمیه خالصی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  خراسان رضوی ،مشهد،میدان آزادی،دانشگاه فردوسی ،دانشکده علوم،طبقه سوم،آزمایشگاه سیستم های بینایی،حرکتی

  05138803000-داخلی 4057

  vmlab@um.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها