دستگاه جذب کننده تحت خلاء

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05138803000-داخلی 4057
عنوان دستگاه :Vacuum Sucker
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مکش Hg mm 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مکش مایعات و خون ناشی از جراحی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 20:00
یکشنبه 7:30 20:00
دوشنبه 7:30 20:00
سه شنبه 7:30 20:00
چهارشنبه 7:30 20:00
پنجشنبه 7:30 20:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی اسداللهی استاديار 05138803000-داخلی 4057