اسیلوسکوپ

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05138803000-داخلی 4057
عنوان دستگاه :Oscilloscope
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ولتاژ mV 0/01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نمایش موج سیگنال های ثبت شده توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 20:00
یکشنبه 7:30 20:00
دوشنبه 7:30 20:00
سه شنبه 7:30 20:00
چهارشنبه 7:30 20:00
پنجشنبه 7:30 20:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی اسداللهی استاديار 05138803000-داخلی 4057