سیستم رهگیر چشمی

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05138803000-داخلی 4057
عنوان دستگاه :Eye Tracking System
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین موقعیت چشم و حرکات آن در تحقیقات علوم اعصاب توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 20:00
یکشنبه 7:30 20:00
دوشنبه 7:30 20:00
سه شنبه 7:30 20:00
چهارشنبه 7:30 20:00
پنجشنبه 7:30 20:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی اسداللهی استاديار 05138803000-داخلی 4057