آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه رازی کرمانشاه

1394

.

علی براتی

امیر سعیدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  استان کرمانشاه، کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، آزمایشگاه مرکزی

  083-38326210 083-38326210

  https://lab.razi.ac.ir

  razi.centrallab@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها