آزمایشگاه مرجع

دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی قشم

1380

جمیله زارع پیرحاجی

جمیله زارع پیرحاجی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانقشم

  قشم، کیلومتر 3 اتوبان قشم درگهان، جنب اداره فنی و حرفه ای، نرسیده به میدان علم و صنعت.

  35344081-076 35344089-076

  j_zare2001@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها