کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1401/03/21

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرجع
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :35344081-076
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی و تعیین ترکیب درصد ppm میکرون

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی و تعیین درصد اسیدهای آمینه توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 15:00
یکشنبه 9:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجتبی نادری استاديار 35344081-076