آزمایشگاه زیست فناوری گیاهان دارویی

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام

1391

ناصر عباسی

یونس میرزایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  ایلامایلام

  استان ایلام، ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مرکز تحقیقات زیست فناوی

  08412223081 08412223081

  http://emprc.medilam.ac.ir/

  ilamfarma@gmail.com

  آزمایشگاه های استان ایلام
  استاندارد ها