کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی
شماره تماس آزمایشگاه :08412223081
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مواد شیمیایی و بیولوژیک ميكرو گرم 1micro gram

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
بررسی کیفی مواد غذایی و محیط زیست توسط آزمايشگاه 1200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : ژنراتور
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی عیدی مربی 08412223081