آزمایشگاه خاک و بتن و نقشه برداری

دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان آموزشکده فنی پسران بافت (امام حسین (ع))

1382

حمید ابراهیمی مقدم

حمید ابراهیمی مقدم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانبافت

  کرمان، شهرستان بافت، انتهای خیابان آزادگان، کدپستی 7851915848.

  42424225-034 42428460-034

  https://p-baft.tvu.ac.ir

  bafttc@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها