آزمایشگاه خاک و بتن و نقشه برداری

دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان آموزشکده فنی امام حسین (ع)

1382

حمید ابراهیمی مقدم

حمید ابراهیمی مقدم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانبافت

  کرمان، شهرستان بافت، انتهای خیابان آزادگان، کدپستی 7851915848.

  42424225-034 42428460-034

  https://p-baft.tvu.ac.ir

  bafttc@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها