آزمایشگاه رازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده علوم

1398

شیمی تجزیه - سم شناسی

مهدی پردل فدافن

علیرضا شمس

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  خراسان رضوی، مشهد، خیابان راهنمایی، بین راهنمایی 24 و 26، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ساختمان توسعه، طبقه چهارم، آزمایشگاه رازی.

  05138414182 05138414182

  www.mshdiau.ac.ir

  farsh1358@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها