کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1399/09/29

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه رازی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05138414182
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انواع سموم ppm-ppb 0.1
انواع دارو ppm-ppb 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آشکار ساز UV توسط آزمايشگاه 1200000
آشکار ساز FLD توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 18
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علیرضا شمس استاديار 05138414182