طیف سنج جذب اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1399/09/29

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه رازی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05138414182
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :نمونه دریافتی کاملا هضم شده و محلول شفاف باشد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کاتیونهای متداول ppm-ppb 0.1
عناصر سنگین ppm-ppb 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سیستم شعله توسط آزمايشگاه 400000
سیستم کوره توسط آزمايشگاه 700000
هیدرید و بخار سرد توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 18
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علیرضا شمس استاديار 05138414182