کروماتوگراف گازی

تاریخ بروز رسانی : 1399/09/29

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه رازی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05138414182
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :دمای جوش ترکیبات کمتر از 300 درجه سانتیگراد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انواع ترکیبات آلی ppm-ppb 0.1
سموم آفت کش ppm-ppb 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سیستم FID توسط آزمايشگاه 800000
سیستم ECD توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 18
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علیرضا شمس استاديار 05138414182