آزمایشگاه صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

1364

صنایع غذایی

محمود فیروزی مقدم

محمود فیروزی مقدم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویتربت حیدریه

  خراسان رضوی، تربت حیدریه، شهرک ولی عصر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه.

  52294958-051 52294952-051

  www.iautorbat.com

  naghibi51@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها