دستگاه تبخیر کننده چرخان

تاریخ بروز رسانی : 1401/05/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه صنایع غذایی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :52294958-051
عنوان دستگاه :Rotary Evaporator
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تبخیر کننده چرخان توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمود فیروزی مقدم دکتری 52294958-051