دستگاه آب مقطرگیری

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/23

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه صنایع غذایی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :52294958-051
عنوان دستگاه :Water Distiller
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه آب مقطر لیتر 0.0

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه آب مقطر توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمود فیروزی مقدم دکتری 52294958-051