آزمایشگاه علوم و فناوری نانو

دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم

1382

نانوتکنولوژی

الهه کفشدار گوهرشادی

پری سادات مداحی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  مشهد، میدان ازادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، زیرزمین بخش اداری، آزمایشگته مرکزی هسته پژوهشی علوم و فناوری نانو.

  051-38804106

  nrc.um.ac.ir

  nrc@um.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها