آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

1385

آرش باقری

آرش باقری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  استان هرمزگان، بندرعباس، چهارراه نخل ناخدا، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس. کدپستی:‌ 7915893144.

  076-33665500-4 076-33670249

  www.iauba.ac.ir

  arash.bagheri@gmail.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها