آزمایشگاه زیست شناسی

موسسه آموزش عالی زند شیراز

1397

ژنتیک، زیست مولکولی، بیوشیمی

مریم همایون

مریم همایون

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  شیراز، بلوار ایمان جنوبی، ایمان 12 ساختمان علوم انسانی، موسسه آموزش عالی زند

  07136321042

  z.beyzaei@gmail.com

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها