انکوباتور 

تاریخ بروز رسانی : 1398/08/27

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه زیست شناسی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :07136321042
عنوان دستگاه :Incubator 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نمونه در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 20 هر روز هفته به جز جمعه و تعطیلات رسمی
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شهرام بذرافشان مربي 07136321042