مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب

1385

سلما مهدیزاده

شهریار زمانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  16

  استان هرمزگان،شهرستان بندر عباس،بلوار امام خمینی،خیابان آزادگان،کوچه22،پلاک 16

  076-33352420-21 076-33330302

  kajhormozganlab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها