طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1397/03/05

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :076-33352420-21
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی ترکیبات آلی و معدنی ppm-ppb 0.0000

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی ترکیبات آلی و معدنی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 15:00
یکشنبه 7:30 15:00
دوشنبه 7:30 15:00
سه شنبه 7:30 15:00
چهارشنبه 7:30 15:00
پنجشنبه 7:30 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
الناز قائم فر مربی 076-33352420-21
محمد کاظم پرنیان استاديار 076-33352420-21