مجموعه آزمایشگاه ها

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصولات ارگانیک

1392

زهرا فدایی

زهرا فدایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، پردیس دانشکده علوم پایه، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی

  083-34274613 083-34274615

  http://www.jdk.ir

  research.jdk@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها