طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1399/03/12

شماره تماس آزمایشگاه :083-34274613
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
nm cm^-1 .001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی و تعیین ساختار ترکیبات پلیمری توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه شاه رضایی مربی 083-34274613
زهرا فدایی مربی 083-34274613