آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان دانشکده داروسازی

عالیه عامری اختیارآبادی

حجت ثمره فکری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان، ابندای بلوار هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده داروسازی، طبقه همکف، آزمایشگاه جامع تحقیقات، کدپستی: 7616911319.

  31325141-034 31325001-034

  https://centrallab.kmu.ac.ir/fa

  centrallab.kmu@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها