کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

تاریخ بروز رسانی : 1401/11/18

شماره تماس آزمایشگاه :31325141-034
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محبوبه پاکروانان مربی 31325141-034