آزمایشگاه آب و خاک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

1396

زهرا افسر

زهرا افسر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانرودان

  هرمزگان، رودان، پشته معزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان.

  076-42891252 076-42891204

  www.roudaniau.aci.ir

  afsar_zahra@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها