دستگاه اندازه گیری پی اچ

تاریخ بروز رسانی : 1399/11/18

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه آب و خاک
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :076-42891252
عنوان دستگاه :pH Meter 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مشخص نمودن اسیدی یا بازی بودن محلول PH 0.01 ph

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مشخص نمودن اسیدی یا بازی بودن محلول توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سلمان زجردور مربی 076-42891252