نورسنج شعله‌ای 

تاریخ بروز رسانی : 1399/11/18

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه آب و خاک
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :076-42891252
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سدیم و پتاسیم ppm -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سنجش غلظت یون‌های فلزی در ترکیبات شیمیایی معدنی Read more: https://labsnet.ir/equipment/view/4230/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%C2%A0-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C#ixzz6lfELPQGQ توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سلمان زجردور مربی 076-42891252