آزمایشگاه سلولی و مولکلولی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1398

سلولی و ملکولی، مهندسی ژنتیک و کلونینگ، ویرایش ژنومی، کشت سلول و کشت باکتری

بهشاد منتظری نجف آبادی

بهشاد منتظری نجف آبادی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاننجف آباد

  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد.

  031-42292871 031-42291016

  www.iaun.ir.ac

  info@iaun.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها