اتوکلاو

تاریخ بروز رسانی : 1399/06/17

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه سلولی و مولکلولی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :031-42292871
عنوان دستگاه :Autoclave
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
استرلیزاسیون در اختيار قرار دادن دستگاه 100000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
بهشاد منتظری نجف آبادی دکتری 031-42292871