دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

تاریخ بروز رسانی : 1399/06/17

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه سلولی و مولکلولی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :031-42292871
عنوان دستگاه :Gel Documentation Imaging System
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ثبت و نگهداری تصویر ژل الکتروفورز در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:30 16:30 روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری با هماهنگی
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
بهشاد منتظری نجف آبادی دکتری 031-42292871