• تعداد كل تجهيزات : 10587
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2220
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 8317
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 474
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 392
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 697

دوره آموزشی تربیت کارشناس دستگاه کروماتوگرافی گازی در مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان برگزار می‌شود دوره های آموزشی کارشناس دستگاه کروماتوگرافی گازی GC بر اساس استاندارد سازمان فنی و حرفه ای در آزمایشگاه مشاوران آزمای نفت ایرانیان برگزار می‌شود. ادامه مطلب ...