• تعداد كل تجهيزات : 9780
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2184
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7527
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 438
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 356
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 681

کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در مشهد برگزار می‌شود آزمایشگاه‌های مؤسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق و بسپار پایش پارس، کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا را به صورت مشترک در مشهد برگزار می‌کنند. ادامه مطلب ...