• تعداد كل تجهيزات : 8100
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1820
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 6212
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 368
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 287
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 532

ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به شرکت‌های دانش‌بنیان کل کشور خدمات بیمه درمان تکمیلی به شرکت‌های دانش‌بنیان در کل کشور ارائه می‌شود. ادامه مطلب ...