• تعداد كل تجهيزات : 9169
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1920
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7180
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 417
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 336
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 676

کارگاه آموزش برنامه نویسی موازی در سیستم‌های چندهسته‌ای در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی IPM، هشتمین کارگاه آموزش برنامه نویسی موازی در سیستم‌های چندهسته‌ای را اسفند ماه سال جاری برگزار می‌کند. ادامه مطلب ...