• تعداد كل تجهيزات : 18070
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2660
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 15410
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 855
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 85
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 770
  • تعداد كل کارگروه ها : 17
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 1701

میکروسکوپی نوری میدان نزد% سومین کتاب کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی با عنوان میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی SNOM به قلم پروین هادیان، زهرا ثبات و صدیقه صادق حسنی منتشر شد ادامه مطلب ...