• تعداد كل تجهيزات : 9160
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1834
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7257
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 419
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 338
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 634

برگزاری نشست کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران پنجمین نشست کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون، 17 دی‌ماه جاری به میزبانی آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و با حضور 130 نفر از مدیران کیفیت مراکز عضو شبکه برگزار شد. ادامه مطلب ...