• تعداد كل تجهيزات : 9478
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2175
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7234
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 420
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 338
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 677

استاندارد ملی تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی منتشر شد به همت اعضای کارگروه تخصصی میکروسکوپ پروبی روبشی شبکه آزمایشگاهی، استاندارد ملی تعیین اندازه نانو ذرات با استفاده از دستگاه AFM تدوین شد. ادامه مطلب ...