• تعداد كل تجهيزات : 10251
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2216
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7985
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 463
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 381
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 683

40 درصد از هزینه خدمات آزمایشگاهی دانشجویان دکتری و محققین پسا دکتری سراسر کشور پرداخت می شود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 40 درصد از هزینه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشجویان دکتری و محقق پسا دکتری در سراسر کشور را تا 20 میلیون ریال پرداخت می‌کند. ادامه مطلب ...