• تعداد كل تجهيزات : 8994
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1844
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7100
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 404
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 323
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 542

شماره تابستان فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد بیست و دومین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، ویژه تابستان 1397 توسط شبکه آزمایشگاهی منتشر گردید. ادامه مطلب ...