• تعداد كل تجهيزات : 8580
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1825
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 6705
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 381
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 300
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 531

25 درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور پلتفرم مهامکس، به همه اعضای هیئت علمی عضو باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، 25 درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی تا سقف 20 میلیون ریال ارایه می‌کند. ادامه مطلب ...