• تعداد كل تجهيزات : 30291
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 3081
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 27174
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 1571
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 89
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 1482
  • تعداد كل کارگروه ها : 18
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 2222

میکروسکوپی نوری میدان نزد% سومین کتاب کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی با عنوان میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی SNOM به قلم پروین هادیان، زهرا ثبات و صدیقه صادق حسنی منتشر شد ادامه مطلب ...