• تعداد كل تجهيزات : 9602
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2174
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7359
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 429
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 347
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 679

نشست هم اندیشی و بازدید مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه از توانمندی‌های آزمایشگاهی مشهد مقدس نشست هم‌اندیشی مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و بازدید از امکانات تعدادی از آزمایشگاه‌های مشهد مقدس با حضور بیش از 80 نفر از مدیران، سوم و چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد. ادامه مطلب ...