• تعداد كل تجهيزات : 15563
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2334
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 13137
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 687
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 606
  • تعداد كل کارگروه ها : 12
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 981

میکروسکوپی نوری میدان نزدیک روبشی؛ سومین کتاب کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی منتشر شد سومین کتاب کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی با عنوان میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی SNOM به قلم پروین هادیان، زهرا ثبات و صدیقه صادق حسنی منتشر شد ادامه مطلب ...