• تعداد كل تجهيزات : 5808
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1289
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4519
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 340
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 76
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 264
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 312

سیزدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد در این شماره از فصلنامه که ویژه بهار 1395 بوده اخبار و مقالات جدیدی در حوزه خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی ارائه شده است. همچنین استانداردی در حوزه دستگاه تفرق نورپویا (DLS) معرفی شده است. ادامه مطلب ...