آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1397

ژنتیک و بیولوژی مولکولی، سرطان و سلول‌های بنیادی، نانوتکنولوژی و آنالیز دستگاهی

محسن اربابی

علی سبحانی نسب

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهانکاشان

  کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ساختمان فرقانی طبقه همکف، آزمایشگاه جامع تحقیقات

  09137290874-03155583880

  http://research.kaums.ac.ir/

  ali.sobhaninasab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها