خوانش گر میکروپلیت

تاریخ بروز رسانی : 1398/12/04

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :09137290874-03155583880
عنوان دستگاه :Microplate Reader
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت ماکرومولکول‌ها میکروگرم بر میلی لیتر 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
خوانش جذب نوری مربوط به ELISA، خوانش جذب نوری نمونه‌های پروتئین، DNA و RNA (نانودراپ)، خوانش نمونه‌های مربوط به تست‌های سنجش فعالیت‌های سلولی مثل MTT و XTT توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجید لطفی نیا استاديار 09137290874-03155583880