مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت فنی مهندسی آزمون گستر بندر

1396

آزمونهای فیزیکو شیمایی کود و کمپوست آزمون های فلزات سنگین مواد غذایی آزمون تعیین ماهیت مواد آلی و معدنی و پلیمرها و پلاستیکها آنالیز خاک

احسان اباذری سیوندی

علی ابراهیمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  بندرعباس-خیابان دانشگاه-نبش دانشگاه 16-ساختمان سینا1-واحد5

  بندرعباس- خیابان دانشگاه- نبش دانشگاه 16- ساختمان سینا1- واحد5

  07633679282-09333129095 07633679282

  www.azmongb.ir

  azmongb@gmail.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها