دستگاه هضم کجلدال

تاریخ بروز رسانی : 1399/02/22

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :07633679282-09333129095
عنوان دستگاه :Kjeldahl Digestion
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های آزمایشگاهی ml 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ازت مواد توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:30 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سعیده یوسفی کارشناس ارشد 07633679282-09333129095
فهیمه پورشهسواری کارشناس ارشد 07633679282-09333129095
آرزو فریدونی کارشناس ارشد 07633679282-09333129095