آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

1394

میکروب شناسی, ایمنی شناسی, بافت شناسی و مهندسی بافت ,آنالیز پروتئین, بیوبانک, سیتوژنتیک, سلولی, مولکولی, آنالیز مواد, جنرال

محمد رضا عربستانی

محمد رضا عربستانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، خیابان شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، جنب دانشکده توانبخشی ،آزمایشگاه جامع تحقیقات

  08138381939 38380130

  hcf.umsha.ac.ir

  corefacilityl@gmail.com

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها