آزمایشگاه

شرکت ها شرکت مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان

1383

خدمات ژئوتکنیک، مقاومت مصالح، مکانیک خاک، قیرو آسفالت، شیمی و محیط زیست، عیارسنجی فلزات گرانبها، تعیین ماهیت، آنالیز دستگاهی

آرش پورزرگر

نوشین شیرانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، خیابان جی، خیابان شهروند جنوبی ، جنب کناف ایران، کدپستی 67311-81569

  35246879- 031 35214331- 031

  www.binaazma.com

  info@binaazma.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها