آزمایشگاه

شرکت ها شرکت مقیاس همیشه ردیاب (مهندسی مهر)

1378

خدمات اندازه گیری و آزمون نیرو و گشتاور، سختی سنجی و مهندسی معکوس و اسکن سه بعدی و دو بعدی

منا بوربور

منا بوربور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج بعد ا زکنار گذر ایران خودرو خیابان احد گوچه رجایی غربی پلاک 54

  تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج بعد ا زکنار گذر ایران خودرو خیابان احد گوچه رجایی غربی پلاک 54

  02144782171-3 02144792668

  www.mehr-eng.com

  s.rabiei@mehr-eng.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها