آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه شیراز

1394

حوزه فناوری نانو حوزه فناوری زیستی

جواد کریمی

وحیده شیخی علی آباد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  استان فارس، شیراز، دانشگاه شیراز، میدان ارم، پردیس دانشگاه شیراز، بعد از میدان دوم، روبروی پردیس دانشکده علوم

  07136137182 07236460943

  clab.shirazu.ac.ir

  centrallab@shirazu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها