آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

1395

ژنتیک، بیوتکنولوژی، پزشکی مولکولی، ایمنی شناسی پزشکی، فارماکولوژی،فیتوشیمی، فیزیولوژی پزشکی،پزشکی مولکولی و کلیه رشته های علوم پایه پزشکی

فاطمه آزادگان دهکردی

الهام اسدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  چهارمحال و بختیاریشهرکرد

  استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی.پژوهشکده علوم پایه سلامت.

  33346692-038 33330709-038

  labskums20@gmail.com

  آزمایشگاه های استان چهارمحال و بختیاری
  استاندارد ها