مجموعه آزمایشگاه ها

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور

1368

انجام ازمایشات فیزیکوشیمیایی،میکروبی، کشت انبوه ریز جلبک و تولید غذای زنده، بیولوژی آبزیان و ژنتیک مولکولی شناسایی و برآورد گونه های جلبک های دریایی وروش مناسب استحصال مواد صنعتی از آنها

محمدرضا میرزایی

الناز عرفانی فر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانچابهار

  استان سیستان و بلوچستان، چابهار، میدان شهدای شیلات، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

  استان سیستان و بلوچستان، چابهار، میدان شهدای شیلات، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

  054-35320450 - 054-35320452 054-35320537

  www.ifro.ir

  ofrc79@ifro.ir

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها