دستگاه اندازه گیری پی اچ

شماره تماس آزمایشگاه :054-35320450 - 054-35320452
عنوان دستگاه :pH Meter 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي