آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک

1368

مهدی بصیری

مهدی بصیری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  خراسان رضوی، مشهد، قاسم آباد، خیابان استاد یوسفى، پردیس دانشگاه، دانشکده فنى مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد، کروه مهندسی مکانیک.

  36625046-051

  mbasiri2000@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها