دستگاه انتقال جرم و حرارت

تاریخ بروز رسانی : 1401/04/11

شماره تماس آزمایشگاه :36625046-051
عنوان دستگاه :Mass & Heat Transfer Unit
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :جابجایی
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انتقال حرارت درجه سانتیگراد دهم

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سنجش تاثیر پکینگ های مختلف برروی برج خنک کن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهدی بصیری کارشناس ارشد 36625046-051